Regulamin

1. Data i miejsce startu: sobota 3 czerwca 2023 w Nadarzynie Start – godz: 09:30

2. Warunki uczestnictwa: Wypełnienie karty rejestracyjnej na stronie www.pruszkow.ojcowienastart.pl  odbiór numerów w biurze zawodów. Rejestracja wyłącznie na stronie internetowej. 
3. Drużyna rodzinna i pomiar czasu Drużyna składa się z co najmniej dwóch osób – rodzica i dziecka. Czas przejazdu liczony jest od momentu przejazdu przez linię startu do przekroczenia na mety przez dziecko. W zależności od roku urodzenia  dziecko (które porusza się samodzielnie napędzanym rowerem) będzie klasyfikowane w jednej z kategorii zależnie od roku urodzenia:
Kategoria OPEN 
kategoria I –  rocznik 2012
kategoria II – rocznik 2013
kategoria III – rocznik 2014
kategoria IV – rocznik 2015 
kategoria V – rocznik 2016 
kategoria VI – rocznik 2017 wyścig dla przedszkolaków 
kategoria VII –rocznik 2018 wyścig dla przedszkolaków
kategoria VIII – rocznik 2019 wyścig dla przedszkolaków 
kategoria IX – rocznik 2020 wyścig dla przedszkolaków W każdej kategorii oddzielnie klasyfikujemy chłopców i dziewczęta. Warunkiem klasyfikacji dziecka w kategoriach I - V jest start w zawodach rodzica, a w kategoriach VI do IX obecność rodzica w czasie startu. W zależności od ilości zarejestrowanych osób Organizator zastrzega sobie możliwość ustalenia startu sektorowego. Zabroniony jest drafting tj. jazda dziecka bezpośrednio za rodzicem, który „przecina” powietrze, biorąc na siebie opory aerodynamiczne (tzw. jazda na kole).

4. Nagrody: Pierwsze trzy osoby w kategoriach wiekowych zostaną nagrodzone pucharami. Dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu startu na terenie miasteczka zawodów. 

5. Uczestnik wypełnia oświadczenie o następującej treści: 
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, przez nich spowodowane. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach. Jestem zdrowy i nie mam przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz stronę internetową organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Na Fali” z siedzibą w Pruszkowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni są do startu po pozostawieniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na start w wyścigu. Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. Każdy uczestnik cyklu i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w sztywnym kasku. Wyrażam zgodę na start osób niepełnoletnich wymienionych w niniejszym dokumencie w zawodach Ojcowie na Start i biorę za nie odpowiedzialność. Oświadczam, że jestem ich prawnym Opiekunem.
Zapoznałem się z regulaminem imprezy Ojcowie na Start w Michałowicach, przyjąłem go do wiadomości i będą się stosować do zasad w nim opisanych. ”  

6. Informacje końcowe: Każdy uczestnik wyścigu musi poruszać się na samodzielnie napędzanym rowerze przez całą długość trasy. Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Wszystkie kwestie sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

Organizatorzy:

Patronat:

Partnerzy: