Regulamin

1. Data i miejsce startu: sobota 4 września 2021, Pruszków Park Potulickich
Start – godz: 09:30 


2. Warunki uczestnictwa: Wypełnienie karty rejestracyjnej na stronie www.pruszkow.ojcowienastart.pl 
odbiór numerów w biurze zawodów. Rejestracja wyłącznie na stronie internetowej. 


3. Drużyna rodzinna i pomiar czasu Drużyna składa się z co najmniej dwóch osób – rodzica i dziecka. Czas przejazdu liczony jest od momentu przejazdu przez linię startu do przekroczenia na mety przez dziecko. W zależności od roku urodzenia  dziecko (które porusza się samodzielnie napędzanym rowerem) będzie klasyfikowane w jednej z kategorii zależnie od roku urodzenia:
kategoria I - 2018 wyścig dla przedszkolaków
kategoria II – 2017 wyścig dla przedszkolaków
kategoria III – 2016 wyścig dla przedszkolaków
kategoria IV – 2015 jedna runda
kategoria V – 2014 jedna runda
kategoria VI – 2013 jedna runda
kategoria VII – 2012 dwie rundy
kategoria VIII – 2011 dwie rundy
kategoria IX – 2010 dwie rundy


W każdej kategorii oddzielnie klasyfikujemy chłopców i dziewczęta. Warunkiem klasyfikacji dziecka w kategoriach IV - IX jest start w zawodach rodzica, a w kategoriach I do III obecność rodzica w czasie startu. W zależności od ilości zarejestrowanych osób Organizator zastrzega sobie możliwość ustalenia startu sektorowego. 


4. Nagrody: Pierwsze trzy osoby w kategoriach wiekowych zostaną nagrodzone pucharami. Dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu startu na terenie miasteczka zawodów. 


5. Uczestnik wypełnia oświadczenie o następującej treści: „Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, przez nich spowodowane. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach. Jestem zdrowy i nie mam przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz stronę internetową organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Na Fali” z siedzibą w Nadarzynie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni są do startu po pozostawieniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na start w wyścigu.Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.Każdy uczestnik cyklu i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w sztywnym kasku.Wyrażam zgodę na start osób niepełnoletnich wymienionych w niniejszym dokumencie w zawodach Ojcowie na Start i biorę za nie odpowiedzialność. Oświadczam, że jestem ich prawnym Opiekunem.Zapoznałem się z regulaminem imprezy Ojcowie na Start w Nadarzynie, przyjąłem go do wiadomości i będą się stosować do zasad w nim opisanych. ” 


6. Informacje końcowe: Każdy uczestnik wyścigu musi poruszać się na samodzielnie napędzanym rowerze przez całą długość trasy. Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Wszystkie kwestie sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 


Organizatorzy:

Partnerzy: