Organizatorzy:

Partnerzy:

Regulamin 2019:

 

1. Data i miejsce startu: 25 maja 2019, Pruszków Park Potulickich

Start – godz: 10:00

 

2. Warunki uczestnictwa:

Wypełnienie karty rejestracyjnej na stronie www.pruszkow.ojcowienastart.pl

odbiór numerów w biurze zawodów.

 

Rejestracja wyłącznie na stronie internetowej.

 

3. Drużyna rodzinna i pomiar czasu

Drużyna składa się z co najmniej dwóch osób – rodzica i dziecka. Czas przejazdu liczony jest od momentu startu wyścigu do zgłoszenia się na mecie dziecka. W zależności od roku urodzenia  dziecko (który porusza się samodzielnie napędzanym rowerem) będzie klasyfikowane w jednej z kategorii zależnie od roku urodzenia:

kategoria I - 2004 - 2006

kategoria II – 2007

kategoria III – 2008

kategoria IV – 2009

kategoria V – 2010

kategoria VI – 2011

kategoria VII – 2012

kategoria VIII – 2013 - wyścig dla przedszkolaków

kategoria IX – 2014 - wyścig dla przedszkolaków

kategoria X – 2015 i młodsi, wyścig dla przedszkolaków

 

W każdej kategorii oddzielnie klasyfikujemy chłopców i dziewczęta.

 

Warunkiem klasyfikacji dziecka w kategoriach I - VIII  jest start w zawodach rodzica, a w kategoriach IX do XI obecność rodzica w czasie startu.

Jeśli w danej rodzinie jedzie więcej niż jedno dziecko rodzic wskazuje jedną z kategorii dzieci (tę w której będzie startował).

 

W zależności od ilości zarejestrowanych osób Organizator zastrzega sobie możliwość ustalenia startu sektorowego.

 

4. Nagrody:

Pierwsze trzy osoby w kategoriach wiekowych zostaną nagrodzone pucharami.

Dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu wyścigu na tereniemiasteczka zawodów.

 

5. Uczestnik wypełnia oświadczenie o następującej treści:

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, przez nich spowodowane. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach. Jestem zdrowy i nie mam przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz stronę internetową organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Na Fali”siedzibą w Nadarzynie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni są do startu po pozostawieniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na start w wyścigu.

Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

Każdy uczestnik cyklu i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w sztywnym kasku.

Wyrażam zgodę na start osób niepełnoletnich wymienionych w niniejszym dokumencie w zawodach Ojcowie na Start i biorę za nie odpowiedzalność. Oświadczam, że jestem ich prawnym Opiekunem.

Zapoznałem się z regulaminem imprezy Ojcowie na Start w Nadarzynie, przyjąłem go do wiadomości i będą się stosować do zasad w nim opisanych. ”

 

6. Informacje końcowe:

Każdy uczestnik wyścigu musi poruszać się na samodzielnie napędzanym rowerze przez całą długość trasy.

Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

Wszystkie kwestie sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

Regulamin 2019

Kontakt:

 

Ojcowienastart.pl

Stowarzyszenie Rodziców NA FALI

Kom. 601 350 600

E-mail: rowery@nafali.org.pl

 

© 2018 Korundi. All Rights Reserved